ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΩΝ ΕΚΤΟΣ ΕΞΙΣΩΤΙΚΗΣ