ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ