ΟΜΙΛΙΑ ΧΡ.ΓΚΟΚΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΣΤΑΣΗ ΝΕΑΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΣ ΤΗΣ ΑΕΡΟΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑΣ