ΟΜΙΛΙΑ Γ.ΣΤΥΛΙΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ Σ/Ν »ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΜΙΚΡΟΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ»