ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΤΟΥ ΑΡΑΧΘΟΥ