Με την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης θα χορηγηθεί στεγαστικό επίδομα στους φοιτητές.

Με κοινή απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Αναπληρωτή Οικονομικών καθορίζονται οι όροι,οι προϋποθέσεις και η διαδικασία για τη χορήγηση του στεγαστικού επιδόματος των 1000 ευρώ στους φοιτητές της ανώτατης εκπαίδευσης. Η χορήγηση θα ξεκινήσει αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων μεταξύ των στοιχείων των ιδρυμάτων και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.