Η Π.Ε.Δ ΖΗΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΟΛΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΓΙΑ ΔΥΟ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΤΕΛΟΥΣ ΤΑΦΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ