ΕΝΝΕΑ ΕΡΓΑ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ Π.Α.Α. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ