ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΑΡΤΑΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ν.Π.Δ.Δ. & ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ