ΑΚΡΑΤΗΤΟΣ ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΙΑΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΑΓ.ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΗIGHLIGHT